TINZAPARINA SóDICA - Acción terapéutica

Anticoagulante.