NAPROXENO - Sinónimos

d-2-(6-metoxi-2-naftil)propiónico ácido. MNPA.