AMIKACINA - Reacciones adversas

Neurológicas: neuritis periférica, hipoacusia, acusia, laberintitis, tinnitus. Renales: nefrotoxicidad.