ALBEZOL - Indicaciones

Antiparasitario en el tratamiento de ascaridiasis, estrongiloidiasis, tricocefalosis, enterobiasis, ancylostomiasis, necatoriasis, mimenolepiasis.